mr. Miranda Pals-Reiniers

133963 Weebers & Weebers

Miranda Pals heeft zich de afgelopen jaren steeds verder toegelegd op het (ruimtelijk) bestuursrecht en het omgevingsrecht in al zijn aspecten. Het identificeren en beheersen van omgevingsrechtelijke kansen en risico’s bij ontwikkelopgaven vergt immers specialistische kennis van dit dynamische rechtsgebied. Tot de dagelijkse werkzaamheden behoort het (strategisch/juridisch) adviseren en procederen op het gebied van vergunningen, bestemmingsplannen, onteigeningen, de Wet voorkeursrecht gemeenten, (bestuursrechtelijke) handhavingskwesties en planschade, en tevens op het gebied van de meer sectorale (milieu) aspecten zoals geluid, luchtkwaliteit, water bodem(vervuiling), m.e.r.-procedures en externe veiligheid. Miranda adviseert met regelmaat corporaties in kwesties van omgevingsrechtelijke aard en staat hen bij in voorkomende procedures bij gemeenten, bij de Autoriteit Woningcorporaties en/of de bestuursrechter.

UA-69824055-1